Ambassadors of diversity

1 listopada 2020 – 31 października 2022, 24 miesiące

Cel projektu
Głównym celem projektu ADD@ME jest opracowanie innowacyjnego, cyfrowego i dostosowanego unijnego
modelu szkoleniowego w celu wspierania aktywnego uczestnictwa i włączenia społecznego młodych ludzi z
dysfunkcją narządu wzroku, angażując ich jako ambasadorów różnorodności i niedyskryminacji. W
rzeczywistości akronim ADD@ME podkreśla ich pragnienie włączenia do społeczeństwa.
Ostatecznym celem ADD@ME jest umożliwienie młodym ludziom z niepełnosprawnością wzroku stania się
kluczowymi uczestnikami procesów dotyczących ich własnej integracji społecznej na szczeblu UE.

Cele i zadania
Główne cele projektu można sformułować w następujący sposób:

 • Wspieranie włączenia społecznego i aktywnego uczestnictwa młodzieży z dysfunkcją narządu
  wzroku poprzez rozwój nowych, innowacyjnych praktyk pracy z młodzieżą (model ADD@ME), które
  będą stosowane przez młodzież z niepełnosprawnością wzroku
 • Wzmocnienie i zwiększenie pewności siebie, ducha inicjatywy i poczucia własnej wartości młodych
  ludzi niewidomych i słabowidzących poprzez opracowanie dostosowanego do ich potrzeb programu
  szkolenia mieszanego i zestawu dostosowanych narzędzi cyfrowych
 • Zwalczanie uprzedzeń i dezinformacji poprzez opracowywanie nowych i innowacyjnych metod
  uczenia się pozaformalnego, które będą wykorzystywane przez młodych z dysfunkcją narządu
  wzroku podczas wydarzeń podnoszących świadomość organizowanych przez nich dla społeczności
  lokalnej
 • Zachęcanie młodych niewidomych i słabowidzących osób do podejmowania działań na rzecz
  aktywnego obywatelstwa i zaangażowania w społeczeństwie poprzez realizację wydarzeń
  podnoszących świadomość w celu uświadomienia społeczności lokalnej kwestii różnorodności i
  niepełnosprawności
 • Wzmocnienie współpracy ponadnarodowej między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
  działającymi w obszarze dysfunkcji narządu wzroku.Oczekiwane rezultaty i produkty
  Rezultaty projektu ADD@ME są wielowymiarowe i rozszerzają swoje oddziaływanie na poziomie lokalnym,
  regionalnym i europejskim. Oczekuje się, że produkty ADD@ME uchwycą elementy praktyki opartej na
  dowodach w połączeniu z krytycznym przeglądem aktualnej literatury. Konkretnie, rezultaty pracy
  intelektualnej (IO) będą następujące:
 • IO1-ADD@ME Mieszany program szkoleniowy dla Młodzieży z Dysfunkcją Narządu Wzroku:
  składający się z podręcznika szkoleniowego zawierającego metody uczenia się pozaformalnego dla
  uczestników warsztatów oraz dostosowane narzędzia szkoleniowe i e-moduły zaprojektowane
  specjalnie z myślą o potrzebach osób niewidomych i słabowidzących. Ostatecznym celem tej pracy
  jest wzmocnienie i zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie tych młodych ludzi, aby
  stali się aktywnymi obywatelami.
 • IO2-ADD@ME Mobilny Zestaw Narzędzi dla Młodzieży z Dysfunkcją Narządu Wzroku: narzędzie
  cyfrowe w formie aplikacji internetowej, które będzie zawierać pozaformalne metody/działania
  edukacyjne dla młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Celem tego produktu jest wdrożenie

ADD@ME warsztatów podnoszenia świadomości społeczności lokalnej na temat
niepełnosprawności.

 • IO3-ADD@ME Gra quizowa online dla Ambasadorów z Dysfunkcją Narządu Wzroku: edukacyjna gra
  online, której celem będzie zwiększenie wiedzy społeczności lokalnych i unijnych na temat
  niepełnosprawności, która może być wykorzystana jako kolejne narzędzie przez młodzież
  niewidomą i słabowidzącą podczas warsztatów podnoszenia świadomości ADD@ME. Gra będzie
  aplikacją internetową z funkcjami dostępności i użyteczności.